قوانین و مقررات عضویت

ماده 1 : اینجانب با آگاهی کامل از امکان بروز هر گونه مشکل و حادثه احتمالی که به جهت سهل انگاری شخصی و یا سختی ورزش کوهنوردی، منجر به آسیب جسمی و یا خسارت مالی برای اینجانب است را بعهده میگیرم و در برنامه های باشگاه کوهنوردی آزادگان شرکت مینمایم.
ماده 2- لازم بذکر است تصمیم گیری در خصوص مشارکت در برنامه های کوهنوردی بر اساس تجربه، مهارت، دانش و توان جسمی و روحی کوهنورد است.لذا متعهد میشوم، شرکت در برنامه ها برای اینجانب،‌ با تایید سرپرستان برنامه باشد.
ماده 3- تمدید کارت بیمه ورزشی بعهده اینجانب میباشد و در صورت عدم تمدید مسئولیت عواقب آن به عهد اینجانب است.و هیچ گونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمیباشد.
ماده 4- رعایت مقررات باشگاه و ضوابط ثبت نام ضروری بوده و دستورات سرپرستان و کادر اجرایی در حیطه وظایفشان در حکم مقررات باشگاه می باشد که اینجانب متعهد به پذیرش آن هستم.
ماده 5- اینجانب متعهد میگردم در اولین دوره آموزشی (کار آموزی کوهپیمایی) شرکت نموده و رعایت کننده تمامی مسائل زیست محیطی باشم
ماده 6- ملاک تحت پوشش قرار گرفتن برنامه ها تقویم  تنظیمی باشگاه میباشد. و در صورت شرکت در برنامه های غیر از این مسئولیتی به عهده باشگاه نمی باشد.
ماده 7- متعهد به رعایت اصول همکاری گروهی در کلیه برنامه های باشگاه میباشم.
ماده 8 - اینجانب متعهد می شوم که اصول اخلاقی را رعایت نموده، پاسخگوی هر گونه خسارت وارده از سوی خود به سایرین و باشگاه کوهنوردی آزادگان بوده و خسارات وارده را جبران نمایم.و در صورت تشخیص عدم رعایت ضوابط از سوی اینجانب، هرگونه تصمیم گیری از سوی باشگاه را می‌پذیرم.
ماده 9 - متعهد میشوم کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم صحیح بوده ودر صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، هیچ گونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمی باشد.